غرور و فراماسونری!

نقاش بزرگ، نقشی نو زد، خلقتی عظیم! از روح خود در او دمید! و انسان نام نهاد او را.
انسان را به سبب داشتن اختیار، خطر رفتن به راه اشتباه و به سوی آنچه نباید تهدید می کرد و شاید بزرگ ترین خطر، خطر غرور بود، بنا بود همه فرشتگان، مخلوقات بزرگ خدا، به سجده روند که ای انسان! تو اشرف مخلوقاتی! و چقدر هولناک بود که انسان خطر غرور را نفهمد و بعد حتی دم از خدایی بزند!
نقاش بزرگ، نقشی دیگر زد! بسم الله الرحمن الرحیم، اعوذ بالله من الشیطان الرجیم! و شیطان قربانی شد! شیطان با آن همه سابقه عبادت، باید به انسان نشان میداد که نتیجه غرور در درگاه خدا رانده شدن است و چنین شد، نافرمانی شیطان جلوه ای بود تا انسان اسیر غرور نشود و البته آدم ابوالبشر از غرور رانده نشد و از جنبه‌های دیگر رانده شد (هر چند حرف هایی هم هست که آدم ابوالبشر هم از غرور رانده شد و …)، اما در حیرتم که اگر شیطان چنین نمی کرد و آدم ابوالبشر نتیجه غرور را نمی‌دید چه ها ممکن بود رخ دهد!
این گذشت و شیطان که خود را به خاطر عدم سجده بر انسان رانده شده می دید و به جهت این موضوع کینه شدیدی از انسان بر دل داشت، سوگند خورد که انسان را گمراه کند. هدف شیطان این بود که انسان بر او سجده کند! و البته در این راه از قوی ترین نقطه ضعف انسان بیش از تمام نقاظ ضعف دیگر بهره برد و چه راهی مناسب تر برای پیدا کردن نقطه ضعف اصلی انسان، جز اینکه رانده شدن او برای گرفتار نشدن انسان در دام این نقطه ضعف بود؟ شیطان از راه غرور بیش از راه های دیگر وارد شد، هر چند برای عامه مردم شهوت و شکم و … راه های مناسبتر و سهل الوصول تری بودند اما برای آن هایی که در برابر این راه ها ایستادگی میکردند و به مقام اشرف مخلوقات نزدیک می شدند، غرور راهی کلیدی بود و البته برای به گمراهی کشیدن کثیری از انسان ها به وسیله خودشان!
فراماسونری! لغتی که امروزه زیاد شنیده می شود، نمادگرایی در حد وحشتناک و به کار بردن نمادها در هر جا که ممکن باشد و ارتباط این موضوع با فرعونها و مصر باستان، همان جایی که انسان به نوعی ادعای خدایی می کرد! و ارتباط این موضوع با شیطان پرستی! ایده آل شیطان رانده شده و اوج گمراهی! این ها مواردی هستند که به نظرم باید در موردشان ساعت ها فکر کرد و البته مطالعه! و نوشت! اما یک ارتباط اولیه بین همه این ها و غرور برای من مشهود است، فراماسون ها به دنبال در دست گرفتن کنترل جهان و نشستن جای خدا هستند! ولی در عمل هم در نتیجه این غرور به پست ترین موقعیت رسیده و به سوی پرستش شیطان می روند و … مجالی نیست تا این مهم انجام شود، اما اشاره ای کوچک لازم بود، شاید دیگران خود جستجویی کردند و ما هم از نتایج جستجویشان بی بهره نماندیم.