بدون شرح!

در آستانه روز پدر!

سمت راست: بابا ۱۳۴۲ تا ۱۳۴۴   – سمت چپ: من ۱۳۷۷تا ۱۳۷۹